Algemene voorwaarden

Disclaimer & Privacy

Deze website wordt beheerd door:

SALESNOTE
Lobeekstraat 1A, 8710 Wielsbeke

+32 56 89 42 96

Info@salesnote.be 

BTW BE 0765.323.961

Hieronder vindt u de algemende voorwaarden:

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1/Partijen: de klant en SALESNOTE 2/Klant: de partij die diensten en/of goederen koopt aan SALESNOTE, 3/SALESNOTE: SALESNOTE met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke, Lobeekstraat 1a, BTW BE0765.323.961, RPR KORTRIJK. 5/Overeenkomst: overeenkomst waarbij de Klant zich jegens SALESNOTE verbindt diensten en/of goederen te kopen. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, overeenkomsten en facturen uitgaande van SALESNOTE. De klant heeft voorafgaandelijk kennis genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt ze zonder enig voorbehoud, ook naar de toekomst toe. 3. De algemene voorwaarden van de klant worden expliciet uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 4. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offertes zijn enkel geldig gedurende dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. SALESNOTE is slechts door de offerte gebonden indien de offerte door de klant binnen de dertig dagen schriftelijk wordt aanvaard. Enkel een offerte ondertekend door SALESNOTE is bindend voor haar. Offertes opgemaakt door een vertegenwoordiger, aangestelde of werknemer van SALESNOTE is slechts definitief na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde persoon van SALESNOTE. 5. De verkoopsvoorwaarden van voorgaande aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch door nabestellingen. 6. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SALESNOTE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs weet dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SALESNOTE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan SALESNOTE zijn verstrekt, heeft SALESNOTE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Nutteloze verplaatsingskosten en lange wachttijden ingevolge laattijdige verstrekte informatie door de klant worden aangerekend. 7. Medewerkers of contractanten van SALESNOTE nemen nooit originele documenten mee buiten het bedrijf. Indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, worden steeds duplicaten van de documenten gemaakt. Bij verlies (omwille van onoplettendheid, brand, schade,…) kan SALESNOTE of zijn medewerkers en/of contractanten dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. 8. De klant en SALESNOTE verbinden zich er uitdrukkelijk toe de gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgen als strikt vertrouwelijk te behandelen. Informatie is vertrouwelijk als één van de partijen deze uitdrukkelijk alsdusdanig bestempelt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie zelf. 9. Alle informatie, presentaties en werkmateriaal dat in functie van de dienstverlening door SALESNOTE aan de klant wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk beschouwd en mag bijgevolg niet verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden. 10. SALESNOTE is ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk in geval van bedrog of grove opzettelijke fout. In geval van aansprakelijkheid zal enkel de rechtstreekse schade in aanmerking komen. Enige vergoeding van indirecte of gevolgschade, en van bedrijfsschade, winstderving of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij aansprakelijkheid ten laste van SALESNOTE zal de schadevergoeding de in de overeenkomst bedongen prijs (excl.BTW) niet overschrijden. Elke aanspraak of schadevergoeding dient binnen de 14 kalenderdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, aan de andere partij gemeld worden. 11. SALESNOTE is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens trainingen, events of andere diensten die geleverd worden. 12. SALESNOTE kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het optreden van contractanten of onderaannemers. De klant aanvaardt dat deze zelf zullen instaan voor zijn/haar persoonlijke aansprakelijkheden en dat SALESNOTE geen enkele verantwoordelijkheid ten laste kan gelegd worden. 13. Het is de klant zonder voorafgaande toestemming van SALESNOTE verboden tijdens de uitvoering van de opdracht en/of binnen een jaar na de voltooiing daarvan medewerkers en/of contractanten van SALESNOTE in dienst te nemen of rechtstreeks contracten af te sluiten. 14. In geval van gevaar voor de algemene veiligheid of in geval van gevaar voor de deelnemers of in geval van overmacht kan SALESNOTE eenzijdig beslissen dat de training, het event of elke andere te leveren dienst, wordt afgelast en/of verschoven naar een later af te spreken tijdstip. De klant heeft hierdoor geen recht op een schadevergoeding. SALESNOTE is gerechtigd de training, het event of om het even welke andere dienstverlening op eenzijdige wijze te annuleren en/of naar een latere datum uit te stellen, indien er sprake is van een te gering aantal deelnemers of andere redenen om het beoogde resultaat en kwaliteit te behalen. In voorkomend geval kan de SALESNOTE niet gehouden zijn tot betaling van welke schadevergoeding dan ook. 15. In geval de klant na het verstrekken van de nodige gegevens (zie art.5 algemene voorwaarden) één of meerdere deelnemers aan een training, event of andere dienstverlening wenst te vervangen door andere personen, dient dit voorafgaandelijk en schriftelijk meegedeeld te worden aan SALESNOTE mits het verstrekken van de nieuwe gegevens. Bij overtreding van dit artikel kan SALESNOTE weigeren de vervangers van de oorspronkelijke deelnemers bij de dienstverlening op te nemen, zonder enige schadevergoeding te zijn verschuldigd. 16. Verplaatsingen >50km van de maatschappelijke zetel van SALESNOTE worden aangerekend aan een forfaitair bedrag van 85€ per enkele verplaatsing. 17. De facturen zijn stipt betaalbaar voor het verstrijken van de vervaldatum en in elk geval minstens 8 dagen voor de aanvang van de training, het event, teamsessie of om het even welke dienstverlening. 18. Bij niet betaling binnen de voorgeschreven termijn (zie art.17 van de algemene voorwaarden) zal een intrest aangerekend worden vanaf de factuurdatum gelijk aan 3% per dag tot en met de feitelijke dag van betaling. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, wordt zonder ingebrekestelling , het schuldsaldo verhoogt met 12%. Onkosten verbonden aan gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering worden de klant afzonderlijk aangerekend en zijn dus steeds ten laste van de klant. SALESNOTE zal per gewone verstuurde herinnering 5€ aanrekenen en 15€ per verstuurde aangetekende herinnering. De factuur is pas voldaan als ook aan alle eventuele intresten en onkosten is voldaan. Bij niet betaling van de factuur binnen de voorgeschreven termijn kan SALESNOTE bovendien op eenzijdige wijze beslissen om de training, het event of om het even welke andere te verlenen dienst te annuleren, zonder hierbij enige schadevergoeding dan ook te zijn verschuldigd. 19. Alle bedragen onder de 1000€ dienen meteen te worden voldaan voor het opstarten van de opdracht. Alle andere opdrachten worden 80% bij akkoord gefactureerd en 20% bij oplevering. 20. Onder oplevering verstaan we het gepresteerd hebben van de opgegeven onderdelen op de offerte.21. Elke overeenkomst kan geannuleerd worden tot maximum vier weken voor de aanvang van de training, het event of om het even welke andere dienstverlening. Deze annulatie dient schriftelijk te gebeuren en moet uitdrukkelijk aanvaard worden door SALESNOTE. In geval van geldige annulatie is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van het factuurbedrag. Bij annulering binnen de vier weken vóór de aanvang van de training, het event of elke andere dienstverlening is het volledige factuurbedrag verschuldigd.22. Klachten m.b.t. de factuur moeten SALESNOTE aangetekend bereiken binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Zoniet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist. 23. Alle door SALESNOTE afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen in verband met interpretatie of uitvoering van deze overeenkomsten of betwistingen in verband met de uit de overeenkomsten voortvloeiende facturen is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd.323